Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật / 96/2016/NĐ-CP

96/2016/NĐ-CP

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)

Tên mẫu Tên biểu mẫu
Mẫu số 01 Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
Mẫu số 02 Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.
Mẫu số 02b Bản khai nhân sự dùng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài.
Mẫu số 03 Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
Mẫu số 04 Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ.

 

Mẫu số 01

………..(1)………
………..(2)………
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………/GCN  

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Căn cứ Nghị định số …./2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ “Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

Theo văn bản:…………..(3)……………..Số: ……………………………. cấp ngày…… tháng……. năm ……….. Cơ quan cấp:………………………………………………………………. và kết quả thẩm định hồ sơ của cơ sở kinh doanh: …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cơ sở kinh doanh:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (ông, bà): .…………… Quốc tịch:…………………………………………..…………Năm sinh:………………………………….

Chức danh trong cơ sở kinh doanh:………………………………………………………………………

Số CMND (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu): ………………….…………………………………… cấp ngày…… tháng ……. năm ……….. Cơ quan cấp:………………….………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..………………………….

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..……………………………….

………………(2)………………

CHỨNG NHẬN

………………………………(4)………………………………

Đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh:……………………………

………………………………………………………………………………..……………………………….

………………………………………………………………………………..……………………………….

 

  ………….., ngày …… tháng …… năm ……
………..(5)…………

_______________

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp

(2) Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận

(3) Tên văn bản tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số      /2016/NĐ-CP

(4) Tên cơ sở kinh doanh

(5) Lãnh đạo đơn vị cấp Giấy chứng nhận (ký tên, đóng dấu)

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đủ điều kiện về an ninh, trật tự

(Mẫu số 01)

 1. Kích thước: Khổ giấy A4 (21cm x 29,7cm)
 2. In một mặt, nền hoa văn màu xanh nhạt, có hình Công an hiệu in chìm ở giữa.

– Dòng chữ tiêu đề “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự” in màu đỏ.

– Các nội dung khác in màu đen.

 

Mẫu số 02

Ảnh
(4×6 cm)
Đóng dấu giáp lai của UBND hoặc cơ quan quy định tại (1) bản khai lý lịch này
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BẢN KHAI LÝ LỊCH
Của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh

có điều kiện về an ninh, trật tự

 

 1. I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
 2. Họ và tên: …………………………………………..……………………Nam/Nữ:…………………..
 3. Tên thường dùng:  ………………………………………………………………………………………
 4. Sinh ngày………….tháng………….năm………………………………………………………………
 5. Giấy CMND (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu) số:……………………………………………..

Cấp ngày……………………………………tháng ……………….…  năm……………………………..;

Cơ quan cấp:……………………………………………………………………………………………….

 1. Dân tộc:…………………..….; Tôn giáo:…………………; Quốc tịch:………………………………
 2. Nguyên quán:…………………………………………………………………………………………
 3. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ………………………………………………………………….
 4. Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………………
 5. Trình độ giáo dục phổ thông:………………………………………………………………………
 6. Trình độ chuyên môn:  ……………………………………………………………………………
 7. Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), ngày……. tháng…….năm…………
 8. Vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có), ngày……..…. tháng………..….năm………..………
 9. Tên, địa chỉ của cơ sở kinh doanh:  ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 1. Chức danh trong cơ sở kinh doanh:………………………………………………………………
 2. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh:……………………………………………………………………
 3. Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………….
 4. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

(Gm b, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột)

STT Họ và tên Quan hệ Năm sinh Nơi đăng ký hộ khẩu thưng trú và chỗ ở hiện nay Nghề nghiệp hin ti
Nam Nữ
             
             
             
             
             

III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN

 1. Thời gian, nơi học tập, làm việc và nghề nghiệp, chức vụ

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. Tiền án, tiền sự (nếu có ghi rõ tiền án, tiền sự, tội danh, thời gian, cơ quan xử lý)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung trong Bản khai lý lịch là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội trực tiếp quản lý
(1)
……….., ngày …… tháng …… năm20……
(Người khai ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 02b

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Socialist Repub
lic of Vietnam
————–

BẢN KHAI NHÂN SỰ
(Individual decleration)
Dùng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài
(For foreigner and Vietnamese oversea holding foreign passport)

Ảnh
(Portrait)
(4×6 cm)

 

 

 1. 1Họ tên (Name and surname):…………………………………………………………………….
 2. Ngày sinh (Date of birth): ……………………………………………………………………………
 3. Giới tính (Sex):………………………………………………………………………………………..
 4. Nơi sinh (Place of birth):……………………………………………………………………………..
 5. Quốc tịch (Nationality):  ……………………………………………………………………………….
 6. Hộ chiếu số (Passport No):……………………………………………………………………………

Loại (Kind):…………………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp (Date of issue):  ……………………………………………………………………………….

Giá trị đến (Date of expiry): ………………………………………………………………………………

Cơ quan cấp (Issued by):…………………………………………………………………………………

 1. Thẻ tạm trú số/ Thẻ thường trú số/ (Temporary or permanently residence card No): …………

Ngày cấp (Date of issue):………………………………………………………………………………….

Giá trị đến (Date of expiry): ………………………………………………………………………………

Cơ quan cấp (Issued by): …………………………………………………………………………………

Cơ quan, tổ chức bảo lãnh (Sponsoring agency/Organization)………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nghề nghiệp (Profession):…………………………………………………………………………….
 2. Nơi làm việc (Place of work)……………………………………………………………………………
 3. Chức danh tại cơ sở kinh doanh (Position):………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật./.
(I swear the above declarations are true of which).

 

  Làm tại (Done at): …………………………..
Ngày (date): …………………………………
(Ký – Signature)

_______________

1 Chữ in hoa (Capital letter)

 

Mẫu số 03

………..1……….
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số CV (nếu có): ……….
V/v đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
……….., ngày …… tháng …… năm ……

 

Kính gửi: …………………….2………………………..

Thực hiện Nghị định số………/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ “Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

Tên cơ sở kinh doanh:………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………..……………; Số điện thoại cố định:……………………

Tên cơ quan cấp và tên văn bản:3 ………………………………………………………………….

……………………………………..; cấp ngày…………tháng………năm …………………..………

Thời hạn hoạt động của cơ sở kinh doanh (nếu có)……………………………………………….

Đề nghị ………………….2……………………. cấp …………………………………………………………… (cấp mới/cấp đổi/cấp lại) Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề:……………………………………………………

Lý do đề nghị cấp:……………………………………………………………………………………..

Địa điểm kinh doanh tại:……………………………………………………………………………….

Người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh: (ông/bà)…………………………………………………………………………………………………..;

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:………….tháng …………năm ……………; quốc tịch…………………………………..;

Giấy CMND (Căn cước công dân, Hộ chiếu) số:…………………………………………………….;

cấp ngày ………..tháng…………năm…………; cơ quan cấp:………………………………………..

Nai đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………………….

Chức danh trong cơ sở kinh doanh:……………………………………………………………………;

Chúng tôi xét thấy cơ sở kinh doanh của chúng tôi đã đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định số: ……./2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh: ……………………..

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu và nội dung các tài liệu có trong bộ hồ sơ gửi kèm theo văn bản đề nghị này.

Vậy đề nghị ……………………………….………2…………………………………….. giải quyết./.

 

Hồ sơ gửi kèm gồm:
(thống kê tài liệu gửi kèm theo)
ĐẠI DIỆN SỞ KINH DOANH
(Ký tên; đóng dấu – nếu có)

_______________

1 Tên cơ sở kinh doanh.

2 Cơ quan cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự.

3 Tên văn bản quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số…./2016/NĐ-CP.

 

 

Mẫu số 04

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BẢO VỆ

 1. Mặt trước: Nền màu xanh ngọc, chữ in màu vàng
 2. Mặt sau: Nền màu xanh nhạt, có hoa văn và Công an hiệu in chìm, chữ in màu đen