Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / hatuandat (page 10)

hatuandat

Thông tư Số: 19/2016/TT-BCT ngày 14 tháng 9 năm 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 19/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BIA VÀ ...

Read More »

Thông tư Số: 32/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 9 năm 2016

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 32/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC CHI TRẢ CÁC CHI PHÍ THỰC TẾ ĐỂ BẢO ĐẢM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA BÊN NHỜ ...

Read More »

Thông tư Số: 137/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 137/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 172/2014/TT-BTC NGÀY 14/11/2014 VÀ THÔNG TƯ SỐ 154/2015/TT-BTC NGÀY 05/10/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG ...

Read More »

Thông tư Số: 24/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 9 năm 2016

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 24/2016/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2016   THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT VẬN HÀNH, KHAI THÁC VÀ ...

Read More »

Thông tư Số: 138/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 09 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 138/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LÊN BỜ CHO THUYỀN ...

Read More »

Thông tư Số: 04/2016/TT-TANDTC ngày 16 tháng 9 năm 2016

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/2016/TT-TANDTC Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN ...

Read More »

Thông tư Số: 139/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 139/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MIỄN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT; HOÀN TRẢ LẠI HOẶC KHẤU TRỪ VÀO NGHĨA ...

Read More »

Thông tư Số: 33/2016/TT-BYT ngày 19 tháng 09 năm 2016

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 33/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG XÉT NGHIỆM VI SINH TRONG BỆNH VIỆN Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng ...

Read More »

Thông tư Số: 140/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 9 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 140/2016/TT–BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LÀM VIỆC TRONG KỲ NGHỈ CHO CÔNG DÂN ...

Read More »

Thông tư Số: 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 21/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ...

Read More »