Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / hatuandat (page 20)

hatuandat

Thông tư Số: 30/2016/TT-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2016

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 30/2016/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC NHẬN VIỆC TRÌNH KHÁNG NGHỊ HÀNG ...

Read More »

Thông tư Số: 174/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 174/2016/TT–BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM A KHOẢN 4 ĐIỀU 6 THÔNG TƯ SỐ 152/2015/TT-BTC NGÀY 02 ...

Read More »

Thông tư Số: 173/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 173/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHỔ THỨ NHẤT KHOẢN 3 ĐIỀU 15 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTCNGÀY 31/12/2013 CỦA ...

Read More »

Thông tư Số: 175/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 175/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ...

Read More »

Thông tư Số: 39/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2016

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 39/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Căn cứ Nghị định ...

Read More »

Thông tư Số: 19/2016/TT-BKHCN ngày 28 tháng 10 năm 2016

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 19/2016/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KHOA ...

Read More »

Thông tư Số: 170/2016/TT-BQP ngày 30 tháng 10 năm 2016

BỘ QUỐC PHÒNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 170/2016/TT-BQP Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CẤP BẬC QUÂN HÀM QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP TƯƠNG ỨNG VỚI MỨC  LƯƠNG, PHONG, ...

Read More »

Thông tư Số: 31/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2016

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 31/2016/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI Căn ...

Read More »

Thông tư Số: 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 176/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 1 ...

Read More »

Thông tư Số: 38/2016/TT-BYT ngày 31 tháng 10 năm 2016

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 38/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY VIỆC NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ TẠI CÁC ...

Read More »