Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / hatuandat (page 3)

hatuandat

Thông tư Số: 13/2016/TT-BCT ngày 11 tháng 07 năm 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 13/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THAN TRÔI Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của ...

Read More »

Thông tư Số: 30/2016/TT-BCA ngày 11 tháng 7 năm 2016

BỘ CÔNG AN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 30/2016/TT-BCA Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÔNG TÁC CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG Căn cứ Luật ...

Read More »

Thông tư Số: 31/2016/TT-BCA ngày 11 tháng 7 năm 2016

BỘ CÔNG AN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 31/2016/TT-BCA Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÔNG TÁC CỦA CẢNH SÁT QUẢN GIÁO Ở CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC ...

Read More »

Thông tư Số: 119/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 119/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 213/2015/TT-BTC NGÀY 31/12/2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, ...

Read More »

Thông tư Số: 120/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 7 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 120/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ VỀ ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT ...

Read More »

Thông tư Số: 23/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 7 năm 2016

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH  VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 23/2016/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM ...

Read More »

Thông tư Số: 121/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 07 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 121/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG ...

Read More »

Thông tư Số: 122/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 07 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 122/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG ...

Read More »

Thông tư Số: 17/2016/TT-BTNMT ngày 19 tháng 07 năm 2016

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 17/2016/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016   THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT KIỂM TRA, NGHIỆM THU SẢN PHẨM ỨNG DỤNG CÔNG ...

Read More »

Thông tư Số: 20/2016/TT-BGTVT ngày 20 tháng 7 năm 2016

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 20/2016/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 66/2014/TT-BGTVT NGÀY 12 THÁNG 11 ...

Read More »