Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / hatuandat (page 4)

hatuandat

Thông tư Số: 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016

BỘ TƯ PHÁP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 10/2016/TT-BTP Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT Căn cứ Luật ...

Read More »

Thông tư Số: 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 10/2016/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC GIÁM SÁT, THEO DÕI VÀ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU Căn cứ ...

Read More »

Thông tư Số: 123/2016/TT-BTC ngày 22 tháng 07 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 123/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRẠM THU ...

Read More »

Thông tư Số:18/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 7 năm 2016

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ  MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số:18/2016/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HỒ SƠ TÀI NGUYÊN HẢI ĐẢO, HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP VÀ ...

Read More »

Thông tư Số: 27/2016/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 07 năm 2016

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 27/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA LĨNH VỰC THỨC ĂN CHĂN NUÔI Căn cứ ...

Read More »

Thông tư Số: 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 07 năm 2016

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINHVÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 25/2016/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH, QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ THEO QUY ...

Read More »

Thông tư Số: 28/2016/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 7 năm 2016

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 28/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP ...

Read More »

Thông tư Số: 25/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 07 năm 2016

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 25/2016/TT-NHNN Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI THÔNG TƯ SỐ 11/2013/TT-NHNN NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA ...

Read More »

Thông tư Số: 124/2016/TT-BTC ngày 03 tháng 8 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 124/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CHO THUÊ, CHO THUÊ MUA VÀ ...

Read More »

Thông tư Số: 14/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 08 năm 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 14/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 36/2010/TT-BCT NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY ...

Read More »