Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / thong tu

thong tu

Thông tư Số: 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 332/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 76/2014/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 6 ...

Read More »

Thông tư Số: 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 333/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 77/2014/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 6 ...

Read More »

Thông tư Số: 327/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 327/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐƯỢC ...

Read More »

Thông tư Số: 42/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 42/2016/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KHOÁNG SẢN RẮN PHẦN ...

Read More »

Thông tư Số: 44/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 44/2016/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NỘI DUNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG ĐỀ ÁN THĂM ...

Read More »

Thông tư Số: 46/2016/TT-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2016

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 46/2016/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH TÀI ...

Read More »

Thông tư Số: 15/2016/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2016

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/2016/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ...

Read More »

Thông tư Số: 16/2016/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2016

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 16/2016/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 650/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG ...

Read More »

Thông tư Số: 33/2016/TT-NHNN ngày 27 tháng 12 năm 2016

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 33/2016/TT-NHNN Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỶ LỆ KHOẢN THU CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ ...

Read More »

Thông tư Số: 335/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 335/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ ...

Read More »