Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Hình sự / Các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Những hình phạt nào có thể được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội?

Trả lời:

Điều 98 Luật hình sự quy định về Các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội như sau:

Người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau đây đối với mỗi tội phạm:

  1. Cảnh cáo.
  2. Phạt tiền.
  3. Cải tạo không giam giữ.
  4. Tù có thời hạn.