Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Hình sự / Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng với pháp nhân

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng với pháp nhân

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng với pháp nhân?

Trả lời:

Điều 84 Bộ luật hình sự 2015 quy định về Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại như sau:

  1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
  2. a) Đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;
  3. b) Tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;
  4. c) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;
  5. d) Tích cực hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án;

đ) Có nhiều đóng góp trong việc thực hiện chính sách xã hội.

  1. Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.
  2. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt.

Trân trong./.