Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Hình sự

Hình sự

Tư vấn pháp luật hình sự

Xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi

Xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi? Trả lời: Điều 107 Luật hình sự 2015 quy định về Xóa án tích như sau: Người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Người ...

Read More »

Tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người dưới 18 tuổi

Tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người dưới 18 tuổi đang chấp hành phạt tù? Trả lời: Điều 106 Luật hình sự 2015 quy định Tha tù trước hạn có điều kiện như sau: Người dưới 18 tuổi đang chấp hành án phạt tù, nếu không ...

Read More »

Giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người dưới 18 tuổi phạm tội? Trả lời: Điều 105 Luật hình sự 2015 quy định về Giảm mức hình phạt đã tuyên như sau: Người dưới 18 tuổi phạm tội bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, nếu ...

Read More »

Tổng hợp hình phạt trong trường hợp người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội

Tổng hợp hình phạt trong trường hợp người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội? Trả lời: Điều 103 Luật hình sự 2015 quy định về Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội như sau: Khi xét xử cùng một lần người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội ...

Read More »

Hình phạt đối với người chưa thành niên trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt

Hình phạt đối với người chưa thành niên trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt? Trả lời: Điều 102 Luật hình sự 2015 quy định về việc Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt Tòa án quyết định ...

Read More »

Hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội? Trả lời: Điều 101 Luật hình sự 2015 quy định về Tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội như sau: Mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối ...

Read More »

Cải tạo không giam giữ

Áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội? Trả lời: Điều 100 Luật hình sự quy định về Cải tạo không giam giữ như sau: Hình phạt cải tạo không giam giữ được áp dụng đối với người từ đủ 16 ...

Read More »

Hình thức phạt tiền được áp dụng khi nào

Hình thức phạt tiền được áp dụng khi nào? Trả lời: Điều 99 Luật hình sự quy định về Phạt tiền như sau: Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nếu người đó có thu nhập hoặc ...

Read More »

Các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Những hình phạt nào có thể được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội? Trả lời: Điều 98 Luật hình sự quy định về Các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội như sau: Người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ ...

Read More »

Chấm dứt trước thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng

Người đang được giáo dục tại trường giáo dưỡng có được chấm dứt giáo dục trước thời hạn? Trả lời: Điều 97 Luật hình sự 2015 quy định về Chấm dứt trước thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng như sau: Nếu người được giáo dục tại ...

Read More »