Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Hình sự (page 2)

Hình sự

Tư vấn pháp luật hình sự

Giáo dục tại trường giáo dưỡng

Giáo dục tại trường giáo dưỡng được áp dụng khi nào? Trả lời: Điều 96 Luật hình sự 2015 quy định về Giáo dục tại trường giáo dưỡng như sau: Tòa án có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng từ 01 năm đến 02 năm ...

Read More »

Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội? Trả lời: Điều 95 Bộ luật hình sự 2015 quy định về biện pháp Giáo dục tại xã, phường, thị trấn như sau: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án ...

Read More »

Điều kiện áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng

Điều kiện áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng? Trả lời: Căn cứ quy định tại điều 92 và Điều 94 Bộ luật hình sự 2015 thì biện pháp hòa giải tại cộng đồng được áp dụng khi: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án ...

Read More »

Điều kiện áp dụng biện pháp khiển trách

Điều kiện áp dụng biện pháp khiển trách đối với người dưới 18 tuổi phạm tội? Trả lời: Căn cứ quy định tại Điều 92 và Điều 93 Bộ luật hình sự 2015 thì biện pháp khiển trách được áp dụng khi: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc ...

Read More »

Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự? Trả lời: Điều 91 Luật hình sự 2015 quy định về Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội như sau: Việc xử lý người dưới ...

Read More »

Xóa án tích đối với pháp nhân thương mại

Xóa án tích đối với pháp nhân thương mại? Trả lời: Điều 89 Luật hình sự quy định về Xóa án tích đối với pháp nhân thương mại như sau: Pháp nhân thương mại bị kết án đương nhiên được xóa án tích nếu trong thời hạn 02 năm kể ...

Read More »

Quy định về miễn hình phạt đối với pháp nhân

Quy định về miễn hình phạt đối với pháp nhân? Trả lời: Điều 88 Luật hình sự quy định về Miễn hình phạt như sau: Pháp nhân thương mại phạm tội có thể được miễn hình phạt khi đã khắc phục toàn bộ hậu quả và đã bồi thường toàn ...

Read More »

Tổng hợp hình phạt khi pháp nhân phạm nhiều tội

Quy định về Tổng hợp hình phạt khi pháp nhân phạm nhiều tội? Trả lời: Điều 87 Luật hình sự 2015 quy định về Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án như sau: Trường hợp pháp nhân thương mại đang chấp hành một bản án mà lại bị xét ...

Read More »

Hình phạt khi pháp nhân phạm nhiều tội

Hình phạt khi pháp nhân phạm nhiều tội được quyết định như thế nào? Trả lời: Điều 86 Luật Hình sự 2015 quy định về Quyết định hình phạt trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm nhiều tội như sau: Khi xét xử cùng 01 lần pháp nhân thương ...

Read More »

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân? Trả lời: Điều 85 Luật hình sự 2015 quy định Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại như sau: Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình ...

Read More »