Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Lao Động

Lao Động

Tư Vấn Pháp Luật Lao Động

Chế độ hưu trí và chế độ tử tuất

Chế độ hưu trí và chế độ tử tuất đối với người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ? Trả lời : Điều 71 Luật bảo hiểm xã hộ quy định Chế độ hưu trí và ...

Read More »

Mức trợ cấp tuất một lần

Mức trợ cấp tuất một lần Trả lời : Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội quy định về Mức trợ cấp tuất một lần như sau : Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao ...

Read More »

Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần ? Trả lời : Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội quy định Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần như sau : Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các ...

Read More »

Mức trợ cấp tuất hằng tháng

Mức trợ cấp tuất hằng tháng là bao nhiêu ? Trả lời : Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về Mức trợ cấp tuất hằng tháng như sau : Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân ...

Read More »

Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng ? Trả lời : Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội quy định Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng như sau : Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các ...

Read More »

Trợ cấp mai táng

Quy định của luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp mai táng ? Trả lời: Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về Trợ cấp mai táng như sau : Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai ...

Read More »

Quyền và nghĩa vụ của người lao động thuê lại

Quyền và nghĩa vụ của người lao động thuê lại? Trả lời: Điều 58 Luật lao động quy định về Quyền và nghĩa vụ của người lao động thuê lại như sau: Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động đã ký với doanh nghiệp hoạt động cho thuê ...

Read More »

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại lao động

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại lao động theo quy định của pháp luật? Trả lời: Điều 57 Luật lao động quy định về Quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại lao động như sau: Thông báo, hướng dẫn cho người lao động thuê lại biết nội ...

Read More »

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động? Trả lời: Điều 56 Luật lao động quy định Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động như sau: Bảo đảm đưa người lao động có trình độ phù hợp với những yêu cầu ...

Read More »

Nội dung hợp đồng cho thuê lại lao động

Hợp đồng cho thuê lại lao động cần có những nội dung nào? Trả lời: Điều 55 Luật lao động quy định về Hợp đồng cho thuê lại lao động như sau: Doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại lao động phải ký kết hợp đồng ...

Read More »