Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Nội dung Biên bản họp hội đồng thành viên

Biên bản họp hội đồng thành viên cần có nội dung nào? Trả lời Điều 61 Luật doanh nghiệp quy định về Biên bản họp Hội đồng thành viên như sau: Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi ...

Read More »

Điều kiện thông qua nghị quyết của hội đồng thành viên

Điều kiện thông qua nghị quyết của hội đồng thành viên? Trả lời: Điều 60 Luật doanh nghiệp quy định về Nghị quyết của Hội đồng thành viên như sau: Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý ...

Read More »

Điều kiện và thể thức tiến hành họp hội đồng thành viên

Điều kiện và thể thức tiến hành họp hội đồng thành viên? Trả lời: Điều 59 Luật doanh nghiệp quy định Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên như sau: Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự ...

Read More »

Quy định về triệu tập họp hội đồng thành viên

Quy định về triệu tập họp hội đồng thành viên? Trả lời: Điều 58 Luật doanh nghiệp quy định về Triệu tập họp Hội đồng thành viên như sau: Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu ...

Read More »

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch hội đồng thành viên

Chủ tịch hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ gì? Trả lời: Điều 57 Luật doanh nghiệp quy đinh về Chủ tịch Hội đồng thành viên như sau: Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm ...

Read More »

Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia

Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia của Công ty TNHH hai thành viên trở lên? Trả lời: Điều 70 Luật doanh nghiệp quy định Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia như sau: Trường hợp hoàn trả ...

Read More »

Điều kiện để chia lợi nhuận của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Điều kiện để chia lợi nhuận của công ty TNHH hai thành viên trở lên? Trả lời: Điều 69 Luật doanh nghiệp quy định Điều kiện để chia lợi nhuận như sau: Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi kinh doanh có lãi, đã hoàn ...

Read More »

Thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên? Trả lời: Điều 68 Luật doanh nghiệp quy định về Thay đổi vốn điều lệ như sau: Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây: a) Tăng vốn góp của ...

Read More »

Những Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

Những Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận? Trả lời: Điều 67 Luật doanh nghiệp quy định về Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận như sau: Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây ...

Read More »

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc? Trả lời: Điều 65 Luật doanh nghiệp quy định về Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc như sau: Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản ...

Read More »