Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Thủ tục dkkd nhà nghỉ

dkkd-nha-nghi

Điều kiện kinh doanh nhà nghỉ: Về chủ kinh doanh: – đã quá tuổi thành niên, và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. – đang không bị khởi tố hình sự hoặc tiến hành truy tố, điều tra và xét xử – không bị tòa án cấm ...

Read More »

Điều kiện dkkd karaoke

dkkd kara 2

đkkd quán karaoke là ngành nghề kinh doanh có điều kiện bạn muốn đkkd quán karaoke phải đáp ứng các điều kiện trước tiên: – Diện tích của phòng hát phải hơn 20m2/phòng (chỉ tính diện tích phòng hát). – Phòng hát phải đáp ứng các yêu cầu về cách ...

Read More »

Thủ tục thay đổi đkkd

thay-doi-dkkd

Các thay đổi giấy phép dkkd thông thường: – Thay đổi trụ sở công ty – Thay đổi tên công ty – Thay đổi người đại diện theo pháp luật/chủ sở hữu, chức danh người đại diện – Thay đổi thành viên công ty do chuyển nhượng, các thông tin ...

Read More »

Nội dung Biên bản họp hội đồng thành viên

Biên bản họp hội đồng thành viên cần có nội dung nào? Trả lời Điều 61 Luật doanh nghiệp quy định về Biên bản họp Hội đồng thành viên như sau: Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi ...

Read More »

Điều kiện thông qua nghị quyết của hội đồng thành viên

Điều kiện thông qua nghị quyết của hội đồng thành viên? Trả lời: Điều 60 Luật doanh nghiệp quy định về Nghị quyết của Hội đồng thành viên như sau: Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý ...

Read More »

Điều kiện và thể thức tiến hành họp hội đồng thành viên

Điều kiện và thể thức tiến hành họp hội đồng thành viên? Trả lời: Điều 59 Luật doanh nghiệp quy định Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên như sau: Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự ...

Read More »

Quy định về triệu tập họp hội đồng thành viên

Quy định về triệu tập họp hội đồng thành viên? Trả lời: Điều 58 Luật doanh nghiệp quy định về Triệu tập họp Hội đồng thành viên như sau: Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu ...

Read More »

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch hội đồng thành viên

Chủ tịch hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ gì? Trả lời: Điều 57 Luật doanh nghiệp quy đinh về Chủ tịch Hội đồng thành viên như sau: Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm ...

Read More »

Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia

Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia của Công ty TNHH hai thành viên trở lên? Trả lời: Điều 70 Luật doanh nghiệp quy định Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia như sau: Trường hợp hoàn trả ...

Read More »

Điều kiện để chia lợi nhuận của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Điều kiện để chia lợi nhuận của công ty TNHH hai thành viên trở lên? Trả lời: Điều 69 Luật doanh nghiệp quy định Điều kiện để chia lợi nhuận như sau: Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi kinh doanh có lãi, đã hoàn ...

Read More »