Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn doanh nghiệp (page 2)

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên? Trả lời: Điều 68 Luật doanh nghiệp quy định về Thay đổi vốn điều lệ như sau: Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây: a) Tăng vốn góp của ...

Read More »

Những Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

Những Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận? Trả lời: Điều 67 Luật doanh nghiệp quy định về Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận như sau: Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây ...

Read More »

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc? Trả lời: Điều 65 Luật doanh nghiệp quy định về Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc như sau: Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản ...

Read More »

Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc, Tổng giám đốc

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc, Tổng giám đốc? Trả lời: Điều 64 Luật doanh nghiệp quy định về Giám đốc, Tổng giám đốc như sau: Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ...

Read More »

Thủ tục thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên bằng văn bản

Thủ tục thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản? Trả lời: Điều 62 Luật doanh nghiệp quy định về Thủ tục thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ...

Read More »

Biên bản họp Hội đồng thành viên

Biên bản họp Hội đồng thành viên cần có những nội dung gì? Trả lời: Điều 61 Luật doanh nghiệp quy định về Biên bản họp Hội đồng thành viên như sau: Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ...

Read More »

Nghị quyết của Hội đồng thành viên

Nghị quyết của Hội đồng thành viên? Trả lời: Điều 60 Luật doanh nghiệp quy định về Nghị quyết của Hội đồng thành viên, cụ thể: Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản ...

Read More »

Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên? Trả lời: Điều 59 Luật doanh nghiệp quy định về Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên như sau: Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên ...

Read More »

Triệu tập họp Hội đồng thành viên

Quy định về triệu tập họp Hội đồng thành viên? Trả lời: Điều 58 Luật doanh nghiệp quy định về Triệu tập họp Hội đồng thành viên như sau: Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu ...

Read More »

Chủ tịch hội đồng thành viên

Chủ tịch hội đồng thành viên có quyền hạn như thế nào? Trả lời: Điều 57 Luật doanh nghiệp quy định về Chủ tịch Hội đồng thành viên như sau: Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm ...

Read More »