Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn doanh nghiệp (page 2)

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc, Tổng giám đốc

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc, Tổng giám đốc? Trả lời: Điều 64 Luật doanh nghiệp quy định về Giám đốc, Tổng giám đốc như sau: Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ...

Read More »

Thủ tục thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên bằng văn bản

Thủ tục thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản? Trả lời: Điều 62 Luật doanh nghiệp quy định về Thủ tục thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ...

Read More »

Biên bản họp Hội đồng thành viên

Biên bản họp Hội đồng thành viên cần có những nội dung gì? Trả lời: Điều 61 Luật doanh nghiệp quy định về Biên bản họp Hội đồng thành viên như sau: Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ...

Read More »

Nghị quyết của Hội đồng thành viên

Nghị quyết của Hội đồng thành viên? Trả lời: Điều 60 Luật doanh nghiệp quy định về Nghị quyết của Hội đồng thành viên, cụ thể: Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản ...

Read More »

Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên? Trả lời: Điều 59 Luật doanh nghiệp quy định về Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên như sau: Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên ...

Read More »

Triệu tập họp Hội đồng thành viên

Quy định về triệu tập họp Hội đồng thành viên? Trả lời: Điều 58 Luật doanh nghiệp quy định về Triệu tập họp Hội đồng thành viên như sau: Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu ...

Read More »

Chủ tịch hội đồng thành viên

Chủ tịch hội đồng thành viên có quyền hạn như thế nào? Trả lời: Điều 57 Luật doanh nghiệp quy định về Chủ tịch Hội đồng thành viên như sau: Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm ...

Read More »

Hội đồng thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quy định về Hội đồng thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên? Trả lời: Điều 56 Luật doanh nghiệp quy định về Hội đồng thành viên như sau: Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao ...

Read More »

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH Hai thành viên trở lên? Trả lời: Điều 55 Luật doanh nghiệp quy định Cơ cấu tổ chức quản lý công ty như sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, ...

Read More »

Thừa kế phần vốn góp

Bố tôi là thành viên của một công ty TNHH hai thành viên trở lên, bố tôi đột nhiên bị tai biến đang nằm hôn mê trong bệnh viện. Nếu bố tôi qua đời thì phần vốn góp của bố tôi được xử lý như thế nào? Chào bạn! Chúng ...

Read More »