Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn doanh nghiệp (page 4)

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Tên trùng, tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký

Thế nào là tên trùng, tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký? Trả lời: Điều 42 Luật doanh nghiệp quy định về Tên trùng và tên gây nhầm lẫn như sau: Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được ...

Read More »

Cách đặt tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

Cách đặt tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp? Trả lời: Điều 41 Luật doanh nghiệp quy định về Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh như sau: Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm ...

Read More »

Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp

Có bắt buộc phải có tên bằng tiếng nước ngoài khi thành lập doanh nghiệp? Trả lời: Điều 40 Luật doanh nghiệp quy định về Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp như sau: Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên ...

Read More »

Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

  Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp? Trả lời: Điều 39 Luật doanh nghiệp quy định về Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp như sau: Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều ...

Read More »

Tên doanh nghiệp

Quy định của pháp luật hiện hành về tên doanh nghiệp? Trả lời: Điều 38 Luật doanh nghiệp quy định về Tên doanh nghiệp như sau: Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: a) Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình ...

Read More »

Định giá tài sản góp vốn

Các thành viên có được định giá tài sản góp vốn hay không? Trả lời: Điều 37 Luật doanh nghiệp quy định về Định giá tài sản góp vốn như sau: Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được ...

Read More »

Tài sản góp vốn

Những tài sản nào được sử dụng để góp vốn? Trả lời: Điều 35 luat doanh nghiệp quy định về Tài sản góp vốn như sau: Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá ...

Read More »

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trong bao lâu, công bố những nội dung gì: Trả lời: Điều 33 Luật doanh nghiệp quy định Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau: Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký ...

Read More »

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Các trường hợp Doanh nghiệp phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thời hạn phảo thông báo là bao lâu? Trả lời: Điều 32 Luật doanh nghiệp quy định về Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau: Doanh nghiệp phải thông ...

Read More »

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Trả lời: Điều 31 Luật doanh nghiệp quy định về Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau: Doanh nghiệp phải đăng ký với ...

Read More »