Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn doanh nghiệp (page 5)

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trong bao lâu, công bố những nội dung gì: Trả lời: Điều 33 Luật doanh nghiệp quy định Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau: Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký ...

Read More »

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Các trường hợp Doanh nghiệp phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thời hạn phảo thông báo là bao lâu? Trả lời: Điều 32 Luật doanh nghiệp quy định về Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau: Doanh nghiệp phải thông ...

Read More »

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Trả lời: Điều 31 Luật doanh nghiệp quy định về Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau: Doanh nghiệp phải đăng ký với ...

Read More »

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp Trả lời: Điều 27 Luật doanh nghiệp quy định về Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp như sau: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật ...

Read More »

Điều lệ công ty

Điều lệ công ty cần có những nội dung gì? Trả lời: Điều 25 luật doanh nghiệp quy định về Điều lệ công ty như sau: Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình ...

Read More »

Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp cần có nội dung gì? Trả lời: Điều 24 Luật doanh nghiệp quy định Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp cần có: Tên doanh nghiệp. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện ...

Read More »

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần bao gồm những văn bản nào? Trả lời: Điều 23 Luật doanh nghiệp quy định Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Điều lệ công ty. ...

Read More »

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm những gì? Trả lời: Điều 22 Luật doanh nghiệp quy định về Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Điều ...

Read More »

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh bao gồm những giấy tờ nào? Trả lời: Điều 21 Luật doanh nghiệp quy định về Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Điều lệ công ...

Read More »

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân

Tôi muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân bao gồm những gì? Trả lời: Điều 20 Luật doanh nghiệp Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. ...

Read More »