Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn luật dân sự (page 4)

Tư vấn luật dân sự

luatngogia.net Tư vấn luật dân sự

Nguyên tắc quản lý luật sư và hành nghề luật sư

luật sư

Nguyên tắc quản lý luật sư và hành nghề luật sư được quy định tại Điều 6 Luật luật sư 2006 ( SĐ, BS năm 2012) như sau: Điều 6. Nguyên tắc quản lý luật sư và hành nghề luật sư 1. Quản lý luật sư và hành nghề luật sư được thực hiện theo ...

Read More »

Nguyên tắc hành nghề luật sư

luật sư

Nguyên tắc hành nghề luật sư được Luật luật sư 2006 (sửa đổi, bổ sung) 2012 như sau: Điều 5. Nguyên tắc hành nghề luật sư 1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. 2. Tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư. 3. Độc lập, trung ...

Read More »

Các trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu

trọng tài giải quyết tranh chấp thương mại

Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên lựa chọn, trong đó bên thứ 3 trung lập(trọng tài viên) sau khi nghe các bên trình bày sẽ ra một quyết định có tính chất bắt buộc đối với các bên tranh chấp. Trường hợp thỏa thuận ...

Read More »

Ưu nhược điểm của thương lượng và hòa giải

hướng dẫn tiến hành hòa giải

Thương lượng và hòa giải là hai phương thức giải quyết tranh chấp trong thương mại không chịu sự ràng buộc bởi bất kì nguyên tắc và quy định nào, kết quả phụ thuộc vào các bên, không được bảo đảm thi hành. 1.Đặc điểm *Thương lượng: -Các bên tranh ...

Read More »