Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Uncategorized

Uncategorized

110/2015/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 110/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 21/2010/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM ...

Read More »

21/2016/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 21/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, ...

Read More »

Luật sư online

Dịch vụ luật sư online là gì? Nhằm đẩy mạnh tính tương tác giữa luật sư và khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp lý. Chúng tôi đã ứng dụng cntt vào tư vấn pháp luật bằng các cách sau: Luật sư online tư vấn luật qua tổng đài ...

Read More »

97/2016/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 97/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ THUỘC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA ...

Read More »

Thủ tục khai báo tạm vắng

Thủ tục khai báo tạm vắng? Trả lời: Điều 22 Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định về Khai báo tạm vắng như sau: Đối tượng, thủ tục khai báo tạm vắng thực hiện theo quy định tại Điều 32 Luật Cư trú và hướng dẫn tại Thông tư này. Người khai ...

Read More »

Thủ tục cấp thẻ tạm trú

Thủ tục cấp thẻ tạm trú? Trả lời: Điều 17 Thông tư 35/2014/TT- BCA quy định về Cấp sổ tạm trú như sau: Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú theo quy định tại Điều 30 Luật Cư trú và ...

Read More »

1900 6516 Tư Vấn Pháp Luật TP HCM

Nhịp sống tất bận của cuộc sống hiện đại làm nảy sinh rất nhiều vấn đề pháp lý: từ việc tranh chấp hợp đồng dân sự, quyền thừa kế đất đai, hôn nhân & gia đình cũng như các vụ án hình sự ..v..v.. Bạn đang sinh sống và làm ...

Read More »

1900 6516 Tư Vấn Pháp Luật Hà Nội

Nhịp sống tất bận của cuộc sống hiện đại làm nảy sinh rất nhiều vấn đề pháp lý: từ việc tranh chấp hợp đồng dân sự, quyền thừa kế đất đai, hôn nhân & gia đình cũng như các vụ án hình sự ..v..v.. Bạn đang sinh sống và làm ...

Read More »

1900 6516 Tư Vấn Pháp Luật Hải Phòng

Nhịp sống tất bận của cuộc sống hiện đại làm nảy sinh rất nhiều vấn đề pháp lý: từ việc tranh chấp hợp đồng dân sự, quyền thừa kế đất đai, hôn nhân & gia đình cũng như các vụ án hình sự ..v..v.. Bạn đang sinh sống và làm ...

Read More »

1900 6516 Tư Vấn Pháp Luật Đà Nẵng

Nhịp sống tất bận của cuộc sống hiện đại làm nảy sinh rất nhiều vấn đề pháp lý: từ việc tranh chấp hợp đồng dân sự, quyền thừa kế đất đai, hôn nhân & gia đình cũng như các vụ án hình sự ..v..v.. Bạn đang sinh sống và làm ...

Read More »