Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật

Văn Bản Pháp Luật

Luatngogia.net chia sẻ danh sách các văn bản pháp luật , thông tư, nghị định, nghị quyết

Thông tư Số: 88/2004/TT-BTC ngày 01 tháng 9 năm 2004

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 88/2004/TT-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2004 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 88/2004/TT-BTC NGÀY 01 THÁNG 09 NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ ...

Read More »

Thông tư Số: 87/2004/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2004

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 87/2004/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2004   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 87/2004/TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THI HÀNH ...

Read More »

Thông tư Số: 07/2004/TT-BTM ngày 26 tháng 8 năm 2004

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 07/2004/TT-BTM Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2004   THÔNG TƯ CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 07/2004/TT-BTM NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 2004 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ...

Read More »

Thông tư Số: 86/2004/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2004

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 86/2004/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2004   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 86/2004/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN ...

Read More »

Thông tư Số: 08/2004/TT-BYT ngày 23 tháng 8 năm 2004

BỘ Y TẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 08/2004/TT-BYT Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2004   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ CÁC SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG Để thống nhất quản ...

Read More »

Thông tư Số: 18/2004/TT-BTNMT ngày 23 tháng 8 năm 2004

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 18/2004/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2004   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 18/2004/TT-BTNMT NGÀY 23 THÁNG 8 ...

Read More »

Thông tư Số: 84/2004/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2004

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 84/2004/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2004   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 84/2004/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2004 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ...

Read More »

Thông tư Số: 83/2004/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2004

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 83/2004/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2004   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 83/2004/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ...

Read More »

Thông tư Số: 80/2004/TT-BTC ngày 13 tháng 08 năm 2004

BỘ TÀI CHÍNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Số:80/2004/TT-BTC Hà Nội,ngày 13 tháng 08 năm 2004   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 80/2004/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 75/1998/QĐ-TTG NGÀY 4 THÁNG ...

Read More »

Thông tư Số: 81/2004/TT-BTC ngày 13 tháng 08 năm 2004

BỘ TÀI CHÍNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Số: 81/2004/TT-BTC Hà Nội,ngày 13 tháng 08 năm 2004   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 81/2004/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 147/2004/NĐ-CP NGÀY 23/7/2004 ...

Read More »