Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật

Văn Bản Pháp Luật

Luatngogia.net chia sẻ danh sách các văn bản pháp luật , thông tư, nghị định, nghị quyết

Thông tư Số: 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 06 năm 2016

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 19/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG Căn cứ Bộ luật Lao động ngày ...

Read More »

Thông tư Số: 115/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 115/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 196/2011/TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2011 ...

Read More »

Thông tư Số: 111/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 06 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH  ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 111/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN ...

Read More »

Thông tư Số: 14/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 14/2016/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016   THÔNG TƯ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG CHO VAY TỪ NGUỒN VỐN CỦA QUỸ PHÁT ...

Read More »

Thông tư Số: 17/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 06 năm 2016

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 17/2016/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY ...

Read More »

Thông tư Số: 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 23/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH LÂM SINH Căn ...

Read More »

Thông tư Số: 15/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 15/2016/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DO QUỸ PHÁT ...

Read More »

Thông tư Số: 10/2016/TT-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 10/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI GIỮA CHÍNH ...

Read More »

Thông tư Số: 22/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2016

BỘ XÂY DỰNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 22/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ BÃI BỎ TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ QUY ĐỊNH ...

Read More »

Thông tư Số: 09/2016/TT-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC BỔ SUNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU MẶT HÀNG ĐƯỜNG NĂM 2016 ...

Read More »