Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật

Văn Bản Pháp Luật

Luatngogia.net chia sẻ danh sách các văn bản pháp luật , thông tư, nghị định, nghị quyết

27/2006/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 27/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2006    NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THUỘC HUYỆN MƯỜNG NHÉ, TỈNH ĐIỆN BIÊN CHÍNH PHỦ  Căn cứ Luật ...

Read More »

26/2006/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 26/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2006    NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA QUỐC PHÒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ ...

Read More »

28/2006/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 28/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2006    NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NHÂN KHẨU MỘT SỐ XÃ THUỘC CÁC HUYỆN SA THẦY, ĐẮK HÀ VÀ ...

Read More »

29/2006/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 29/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2006    NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ SƠN LA, TỈNH SƠN LA  CHÍNH PHỦ Căn cứ ...

Read More »

31/2006/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 31/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2006    NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ...

Read More »

30/2006/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 30/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2006    NGHỊ ĐỊNH VỀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ...

Read More »

32/2006/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 32/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2006    NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM CHÍNH PHỦ Căn cứ ...

Read More »

35/2006/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 35/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006    NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CHÍNH PHỦ Căn ...

Read More »

33/2006/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 33/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006    NGHỊ ĐỊNH BÃI BỎ NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/1998/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 1998 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ...

Read More »

34/2006/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 34/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006    NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN CÁT THÀNH THUỘC HUYỆN TRỰC NINH, TỈNH NAM ĐỊNH CHÍNH PHỦ ...

Read More »