Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật (page 10)

Văn Bản Pháp Luật

Luatngogia.net chia sẻ danh sách các văn bản pháp luật , thông tư, nghị định, nghị quyết

Thông tư Số: 107/2004/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2004

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 107/2004/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2004   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 107/2004/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ ...

Read More »

Thông tư Số: 18/2004/TT-BCA(V19) ngày 09 tháng 11 năm 2004

BỘ CÔNG AN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 18/2004/TT-BCA(V19) Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2004   THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG AN SỐ 18/2004/TT-BCA(V19) NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG ...

Read More »

Thông tư Số: 106/2004/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2004

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 106/2004/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2004   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 106 /2004/TT-BTC NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN VIỆC ...

Read More »

Thông tư Số: 105/2004/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2004

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 105/2004/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2004   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 105/2004/TT-BTC NGÀY 9 THÁNG11 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ CHI ...

Read More »

Thông tư Số: 102/2004/TT-BTC ngày 03 tháng 11 năm 2004

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 102/2004/TT-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2004   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 102/2004/TT-BTC NGÀY 3 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN ...

Read More »

Thông tư Số: 12/2004/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 11 năm 2004

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 12/2004/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2004   THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 12/2004/TT-BLĐTBXH ...

Read More »

Thông tư Số: 57/2004/TT-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 57/2004/TT-BNN Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2004   THÔNG TƯ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 57/2004/TT-BNN ...

Read More »

Thông tư Số: 07/2004/TT-NHNN ngày 01 tháng 11 năm 2004

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 07/2004/TT-NHNN Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2004   THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 07/2004/TT-NHNN NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2004 ...

Read More »

Thông tư Số: 28/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG *******Số: 28/2004/TT-BTNMT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2004 THÔNG TƯ VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG ...

Read More »

Thông tư Số: 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 30/2004/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2004   THÔNG TƯ VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN LẬP, ĐIỀU CHỈNH VÀ THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH, KẾ ...

Read More »