Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật (page 105)

Văn Bản Pháp Luật

Luatngogia.net chia sẻ danh sách các văn bản pháp luật , thông tư, nghị định, nghị quyết

LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN số: 90/2015/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 90/2015/QH13 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015   LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ...

Read More »

BỘ LUẬT DÂN SỰ số: 91/2015/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 91/2015/QH13 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015 BỘ LUẬT DÂN SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ...

Read More »

LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ số: 97/2015/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 97/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015   LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ...

Read More »

LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN số: 96/2015/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 96/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015   LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ...

Read More »

LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM số: 94/2015/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 94/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015   LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ...

Read More »

BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM số: 95/2015/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 95/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015   BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ...

Read More »

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH số: 93/2015/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 93/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015   LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ...

Read More »

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ số: 92/2015/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 92/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ...

Read More »

Luật số: 98/2015/QH13 LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 98/2015/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015   LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng ...

Read More »

Luật số: 99/2015/QH13 LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 99/2015/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015   LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội ...

Read More »