Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật (page 105)

Văn Bản Pháp Luật

Luatngogia.net chia sẻ danh sách các văn bản pháp luật , thông tư, nghị định, nghị quyết

Thông tư Số: 17/2003/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2003

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 17/2003/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2003   THÔNG TƯ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 17/2003/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 4 ...

Read More »

Thông tư Số: 04/2003/TT-BYT ngày 24 tháng 4 năm 2003

BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 04/2003/TT-BYT Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2003   THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ SỐ 04/2003/TT-BYT NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC ĐÀO TẠO ...

Read More »

Thông tư Số: 37/2003/TT-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2003

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 37/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2003   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 37/2003/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ...

Read More »

Thông tư Số: 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 4 năm 2003

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 10/2003/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2003   THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ ...

Read More »

Thông tư Số: 36/2003/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2003

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 36/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2003   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 36/2003/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ HƯỚNG DẪN XỬ ...

Read More »

Thông tư Số: 14/2003/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2003

BỘ NỘI VỤ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 14/2003/TT-BNV Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2003   THÔNG TƯ CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 14/2003/TT-BNV NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN VIỆC ÁP ...

Read More »

Thông tư Số: 31/2003/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2003

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 31/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2003   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 31/2003/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ ...

Read More »

Thông tư Số: 33/2003/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2003

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 33/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2003   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 33/2003/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ...

Read More »

Thông tư Số: 32/2003/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2003

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 32/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2003 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 32/2003/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC ...

Read More »

Thông tư Số: 34/2003/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2003

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 34/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2003   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 34/2003/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ...

Read More »