Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật (page 105)

Văn Bản Pháp Luật

Luatngogia.net chia sẻ danh sách các văn bản pháp luật , thông tư, nghị định, nghị quyết

174/2007/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 174/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2007   NGHỊ ĐỊNH VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ ...

Read More »

178/2007/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 178/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ, CƠ QUAN ...

Read More »

179/2007/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 179/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007   NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHÍNH PHỦ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính ...

Read More »

175/2007/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 175/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007   NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯỜNG; THÀNH LẬP PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN ...

Read More »

176/2007/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 176/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007   NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ; THÀNH LẬP XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN BẮC ...

Read More »

177/2007/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 177/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007   NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG NINH SƠN THUỘC THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH CHÍNH PHỦ ...

Read More »

180/2007/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— Số: 180/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG VỀ ...

Read More »

181/2007/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 181/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007   NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN ĐÔNG HƯNG, HUYỆN KIẾN XƯƠNG, HUYỆN VŨ THƯ ...

Read More »

182/2007/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 182/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007   NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ LƯƠNG TÂM, XÃ VĨNH VIỄN ĐỂ THÀNH LẬP ...

Read More »

183/2007/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 183/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007   NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH LẬP XÃ, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN: ...

Read More »