Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật (page 183)

Văn Bản Pháp Luật

Luatngogia.net chia sẻ danh sách các văn bản pháp luật , thông tư, nghị định, nghị quyết

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN số: 26/2012/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 26/2012/QH13 Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Căn cứ Hiến ...

Read More »

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG số: 27/2012/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 27/2012/QH13 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Căn cứ Hiến pháp ...

Read More »

LUẬT PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ số: 28/2013/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 28/2013/QH13 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2013   LUẬT PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ...

Read More »

LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ số: 29/2013/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 29/2013/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2013   LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt ...

Read More »

LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH số: 30/2013/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 30/2013/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2013   LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ ...

Read More »

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP số: 32/2013/QH13

UỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 32/2013/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2013   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến ...

Read More »

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG số: 31/2013/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 31/2013/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2013   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Căn cứ Hiến ...

Read More »

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI số: 33/2013/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 33/2013/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2013   LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ...

Read More »

LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ số: 35/2013/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 35/2013/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013   LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ...

Read More »

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 170 CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP số: 37/2013/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 37/2013/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 170 CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã ...

Read More »