Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật (page 183)

Văn Bản Pháp Luật

Luatngogia.net chia sẻ danh sách các văn bản pháp luật , thông tư, nghị định, nghị quyết

87/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 87/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 ...

Read More »

89/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———– Số: 89/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI BIÊN PHÒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày ...

Read More »

90/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 90/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT CHÍNH PHỦ Căn ...

Read More »

91/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 91/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ CHÍNH PHỦ Căn ...

Read More »

92/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- Số: 92/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH VỀ CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ...

Read More »

93/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- Số: 93/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI CHÍNH ...

Read More »

94/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- Số: 94/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, ...

Read More »

Thông tư Số: 01/2003/TT-BGTVT ngày 08 tháng 1 năm 2003

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 01/2003/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2003   THÔNG TƯ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 01/2003/TT-BGTVT NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2003 ...

Read More »

Thông tư Số: 01/2003/TT-BTC ngày 07 tháng 1 năm 2003

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 01/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 2003   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 01/2003/TT-BTC NGÀY 7 THÁNG 1 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ...

Read More »

Thông tư Số: 121/2002/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 121/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002   THÔNG TƯ VỀ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU Căn cứ Luật Ngân sách ...

Read More »