Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật (page 2)

Văn Bản Pháp Luật

Luatngogia.net chia sẻ danh sách các văn bản pháp luật , thông tư, nghị định, nghị quyết

Thông tư Số: 38/2016/TT-BYT ngày 31 tháng 10 năm 2016

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 38/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY VIỆC NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ TẠI CÁC ...

Read More »

Thông tư Số: 33/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2016

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 33/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH MỘT CUỘC ...

Read More »

Thông tư Số: 177/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 177/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH ...

Read More »

Thông tư Số: 178/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 178/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH, ...

Read More »

Thông tư Số: 180/2016/TT-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 180/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỂ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN VÀ CHI ĐẦU ...

Read More »

Thông tư Số: 23/2016/TT-BTTTT ngày 02 tháng 11 năm 2016

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 23/2016/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRA SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ CƯỚC BÌNH QUÂN ĐỐI ...

Read More »

Thông tư Số: 40/2016/TT-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2016

BỘ Y TẾ ———- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 40/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC THỰC PHẨM, PHỤ GIA THỰC PHẨM, CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC ...

Read More »

Thông tư Số: 181/2016/TT-BQP ngày 04 tháng 11 năm 2016

BỘ QUỐC PHÒNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 181/2016/TT-BQP Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ HỒ SƠ, QUY TRÌNH VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ ...

Read More »

Thông tư Số: 32/2016/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2016

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 32/2016/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ...

Read More »

Thông tư Số: 181/2016/TT-BTC ngày 07 tháng 11 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 181/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THĂM QUAN ...

Read More »