Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật (page 2)

Văn Bản Pháp Luật

Luatngogia.net chia sẻ danh sách các văn bản pháp luật , thông tư, nghị định, nghị quyết

56/2011/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 56/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI THEO NGHỀ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÔNG ...

Read More »

57/2011/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 57/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CÔNG VỤ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày ...

Read More »

58/2011/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 58/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH CHÍNH PHỦ Căn cứ ...

Read More »

59/2011/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 59/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH VỀ CHUYỂN DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍNH PHỦ Căn cứ ...

Read More »

60/2011/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 60/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ...

Read More »

62/2011/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 62/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, THỊ XÃ, QUẬN, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CHÍNH PHỦ Căn cứ ...

Read More »

61/2011/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 61/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 135/2004/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM ...

Read More »

64/2011/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 64/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC THI HÀNH BIỆN PHÁP BẮT BUỘC CHỮA BỆNH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ ...

Read More »

63/2011/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 63/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG ...

Read More »

65/2011/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 65/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG TY MẸ – TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ...

Read More »