Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật (page 2)

Văn Bản Pháp Luật

Luatngogia.net chia sẻ danh sách các văn bản pháp luật , thông tư, nghị định, nghị quyết

72/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- Số: 72/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH ...

Read More »

73/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- Số: 73/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH CÔNG AN XÃ CHÍNH PHỦ ...

Read More »

74/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- Số: 74/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN ...

Read More »

75/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- Số: 75/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 3 NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2008/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ ...

Read More »

76/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– Số: 76/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 204/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 ...

Read More »

78/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- Số: 78/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT ...

Read More »

Thông tư Số: 294/2003/TT-BQP ngày 23 tháng 12 năm 2003

BỘ QUỐC PHÒNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 294/2003/TT-BQP Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2003   THÔNG TƯ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 294/2003/TT-BQP NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ...

Read More »

Thông tư Số: 12/2003/TT-NHNN ngày 23 tháng 12 năm 2003

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 12/2003/TT-NHNN Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2003   THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 12/2003/TT-NHNN NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2003 ...

Read More »

Thông tư Số: 129/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2003

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 129/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2003   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 129/2003/TT-BTC NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ ...

Read More »

Thông tư Số: 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Số:128/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2003   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 128/2003/T-BTC NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 164/2003/NĐ-CP NGÀY 22  ...

Read More »