Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật (page 20)

Văn Bản Pháp Luật

Luatngogia.net chia sẻ danh sách các văn bản pháp luật , thông tư, nghị định, nghị quyết

50/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 50/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH BỔ SUNG ĐIỀU 12A NGHỊ ĐỊNH SỐ 142/2004/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ ...

Read More »

51/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ———- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———— Số: 51/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 19/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM ...

Read More »

52/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 52/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ ...

Read More »

53/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 53/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày ...

Read More »

Thông tư Số: 40/2004/TT-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2004

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 40/2004/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2004   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 40/2004/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 05 NĂM 2004 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ...

Read More »

Thông tư Số: 39/2004/TT-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2004

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 39/2004/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2004   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 39/2004/TT-BTC NGÀY 11THÁNG 5 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ ...

Read More »

Thông tư Số: 03/2004/TT-BXD ngày 07 tháng 5 năm 2004

BỘ XÂY DỰNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 03/2004/TT-BXD Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2004   THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 03/2004/TT-BXD NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ...

Read More »

Thông tư Số: 10/2004/TT-BKHCN ngày 05 tháng 5 năm 2004

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 10/2004/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2004   THÔNG TƯ SỐ 10/2004/TT-BKHCN NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2004 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ĐIỀU ...

Read More »

Thông tư Số: 36/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2004

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 36/2004/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2004   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 36/2004/TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2004 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ...

Read More »

Thông tư Số: 02/2004/TT-BXD ngày 22 tháng 4 năm 2004

BỘ XÂY DỰNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 02/2004/TT-BXD Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2004   THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 02/2004/TT-BXD NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN TÍNH BỔ ...

Read More »