Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật (page 3)

Văn Bản Pháp Luật

Luatngogia.net chia sẻ danh sách các văn bản pháp luật , thông tư, nghị định, nghị quyết

Thông tư Số: 03/2017/TT-BTNMT ngày 21 tháng 3 năm 2017

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/2017/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC CHO VAY VỚI LÃI SUẤT ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ LÃI ...

Read More »

Thông tư Số: 02/2017/TT-BTP ngày 23 tháng 3 năm 2017

BỘ TƯ PHÁP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 02/2017/TT-BTP Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC ...

Read More »

Thông tư Số: 11/2017/TT-BCA ngày 23 tháng 3 năm 2017

BỘ CÔNG AN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 11/2017/TT-BCA Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ...

Read More »

Thông tư Số: 08/2017/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 3 năm 2017

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2017/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ VÀ TRANG ...

Read More »

Thông tư Số: 68/2017/TT-BQP ngày 01 tháng 04 năm 2017

BỘ QUỐC PHÒNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 68/2017/TT-BQP Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2017   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ SỬ DỤNG, NHÀ Ở CÔNG VỤ TRONG BỘ QUỐC ...

Read More »

Thông tư Số: 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2017/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2017   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ...

Read More »

Thông tư Số: 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/2017/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2017   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC MỞ NGÀNH HOẶC CHUYÊN NGÀNH ...

Read More »

Thông tư Số: 03/2017/TT-BTP ngày 05 tháng 4 năm 2017

BỘ TƯ PHÁP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/2017/TT-BTP Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MÃ SỐ NGẠCH VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC ...

Read More »

Thông tư Số: 04/2017/TT-BTP ngày 12 tháng 04 năm 2017

BỘ TƯ PHÁP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/2017/TT-BTP Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017   THÔNG TƯ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP ...

Read More »

Thông tư Số: 28/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2017

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 28/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 45/2013/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 4 ...

Read More »