Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật (page 30)

Văn Bản Pháp Luật

Luatngogia.net chia sẻ danh sách các văn bản pháp luật , thông tư, nghị định, nghị quyết

Thông tư Số: 10/2003/TT-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2003

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— Số: 10/2003/TT-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2003 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÁC CÔNG TY NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VỀ VẮC XIN, SINH PHẨM Y ...

Read More »

Thông tư Số: 123/2003/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2003

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 123/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2003   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 123/2003/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN VIỆC HỖ ...

Read More »

Thông tư Số: 09/2003/TT-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2003

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 09/2003/TT-BTM Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2003   THÔNG TƯ CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 09/2003/TT-BTM NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ...

Read More »

Thông tư Số: 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 120/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2003   THÔNG TƯ VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2003/NĐ-CP NGÀY 10/12/2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI ...

Read More »

Thông tư Số: 119/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003

BỘ TÀI CHÍNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Số: 119/2003/TT-BTC  Hà Nội,ngày 12 tháng 12 năm 2003   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 149/2003/NĐ-CP NGÀY 04/12/2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ TIÊU ...

Read More »

Thông tư Số: 121/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 121/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2003   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 121/2003/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN QUYẾT ĐỊNH ...

Read More »

Thông tư Số: 11/2003/TT-NHNN ngày 11 tháng 12 năm 2003

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 11/2003/TT-NHNN Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2003   THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 11/2003/TT-NHNN NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2003 ...

Read More »

Thông tư Số: 26/2003/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 12 năm 2003

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 26/2003/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2003   THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ ...

Read More »

Thông tư Số: 118/2003/TT-BTC ngày 8 tháng 12 năm 2003

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 118/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2003   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 118/2003/TT-BTC NGÀY 8 THÁNG 12 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2002/NĐ-CP ...

Read More »

Thông tư Số:114/2003/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2003

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:114/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2003   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 114/2003/TT-BTC NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỂM ...

Read More »