Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật (page 353)

Văn Bản Pháp Luật

Luatngogia.net chia sẻ danh sách các văn bản pháp luật , thông tư, nghị định, nghị quyết

Số: 100/2015/QH13 BỘ LUẬT HÌNH SỰ

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 100/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015   BỘ LUẬT HÌNH SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ...

Read More »

Luật số: 101/2015/QH13 BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 101/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt ...

Read More »

Luật số: 103/2016/QH13 BÁO CHÍ

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 103/2016/QH13 Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016   LUẬT BÁO CHÍ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ...

Read More »

Luật số: 102/2016/QH13 TRẺ EM

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 102/2016/QH13 Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016   LUẬT TRẺ EM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ...

Read More »

Luật số: 106/2016/QH13 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 106/2016/QH13 Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU ...

Read More »

Luật số: 107/2016/QH13 THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 107/2016/QH13 Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016   LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ...

Read More »

Luật số: 105/2016/QH13 DƯỢC

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 105/2016/QH13 Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016   LUẬT DƯỢC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban ...

Read More »

Luật số: 104/2016/QH13 TIẾP CẬN THÔNG TIN

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 104/2016/QH13 Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016   LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ...

Read More »

Luật số: 108/2016/QH13 Điều Ước Quốc Tế

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 108/2016/QH13 Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2016   LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ...

Read More »