Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật (page 4)

Văn Bản Pháp Luật

Luatngogia.net chia sẻ danh sách các văn bản pháp luật , thông tư, nghị định, nghị quyết

Thông tư Số: 29/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 04 năm 2017

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 29/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 202/2015/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 12 ...

Read More »

Thông tư Số: 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017

BỘ Y TẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC VÀ TỶ LỆ, ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN ĐỐI VỚI VẬT TƯ Y ...

Read More »

Thông tư Số: 30/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2017

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 30/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TẠM ỨNG NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC CHO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật ...

Read More »

Thông tư Số: 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 04 năm 2017

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 02/2017/TT–BKHĐT Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ...

Read More »

Thông tư Số: 31/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2017

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 31/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 99/2016/TT-BTC NGÀY 29/6/2016 CỦA BỘ ...

Read More »

Thông tư Số: 11/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 11/2017/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH ...

Read More »

Thông tư Số: 05 /2017/TT-BCT ngày 21 tháng 4 năm 2017

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 05 /2017/TT-BCT Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2017 Căn ...

Read More »

Thông tư Số: 07/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 1 năm 2005

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 07/2005/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2005   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 07/2005/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ ...

Read More »

Thông tư Số: 06/2005/TT-BTC ngày 14 tháng 1 năm 2005

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 06/2005/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2005   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 06/2005/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN VIỆC ÁP ...

Read More »

Thông tư Số: 05/2005/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2005

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— Số: 05/2005/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2005    THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THUẾ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÔNG CÓ ...

Read More »