Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật (page 5)

Văn Bản Pháp Luật

Luatngogia.net chia sẻ danh sách các văn bản pháp luật , thông tư, nghị định, nghị quyết

Thông tư Số: 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 08 năm 2016

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 12/2016/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2016/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 3 ...

Read More »

Thông tư Số: 126/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 08 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 126/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 168/2015/TT-BTC NGÀY 06/11/2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN ...

Read More »

Thông tư Số: 127/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 08 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 127/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 50/2016/TT-BTC NGÀY 18/3/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN ...

Read More »

Thông tư Số: 128/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 08 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 128/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MIỄN, GIẢM THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG; SẢN ...

Read More »

Thông tư Số: 15/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 08 năm 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH CÔNG THƯƠNG Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 ...

Read More »

Thông tư Số: 31/2016/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2016

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 31/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM DƯỢC LIỆU VÀ VỊ THUỐC CỔ ...

Read More »

Thông tư Số: 129/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 08 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 129/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 136/2015/TT-BTC NGÀY 31/8/2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ...

Read More »

Thông tư Số: 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 130/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI ...

Read More »

Thông tư Số: 131/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ———- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 131/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRẠM THU ...

Read More »

Thông tư Số: 132/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 132/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CHUẨN BỊ ...

Read More »