Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật (page 5)

Văn Bản Pháp Luật

Luatngogia.net chia sẻ danh sách các văn bản pháp luật , thông tư, nghị định, nghị quyết

Thông tư Số: 04/2005/TT-BTC ngày 10 tháng 1 năm 2005

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 04/2005/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2005   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 04/2005/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 1 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN VỀ KINH ...

Read More »

Thông tư Số: 01/2005/TT-BCN ngày 07 tháng 1 năm 2005

BỘ CÔNG NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 01/2005/TT-BCN Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 2005   THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 01/2005/TT-BCN NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ HƯỚNG DẪN THỰC ...

Read More »

Thông tư Số: 01/2005/TT-BTM ngày 06 tháng 1 năm 2005

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 01/2005/TT-BTM Hà Nội, ngày 06 tháng 1 năm 2005   THÔNG TƯ CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 01/2005/TT-BTM NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN VIỆC THANH ...

Read More »

Thông tư Số: 07/2005/TT-BQP ngày 05 tháng 1 năm 2005

BỘ QUỐC PHÒNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 07/2005/TT-BQP Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2005   THÔNG TƯ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 7/2005/TT-BQP NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ ...

Read More »

Thông tư Số: 05/2005/TT-BQP ngày 05 tháng 01 năm 2005

BỘ QUỐC PHÒNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Số: 05/2005/TT-BQP Hà Nội;ngày 05 tháng 01 năm 2005   THÔNG TƯ  SỐ 05/2005/TT-BQP NGÀY 05/01/2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN; CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG ...

Read More »

Thông tư Số: 09/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 1 năm 2005

BỘ NỘI VỤ ——– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 09/2005/TT-BNV Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2005   THÔNG TƯ CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 09/2005/TT-BNV NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ...

Read More »

Thông tư Số: 07/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 1 năm 2005

BỘ NỘI VỤ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 07/2005/TT-BNV Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2005   THÔNG TƯ CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 07/2005/TT-BNV NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ...

Read More »

Thông tư Số: 06/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 1 năm 2005

BỘ NỘI VỤ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 06/2005/TT-BNV Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2005   THÔNG TƯ CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 06/2005/TT-BNV NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ...

Read More »

Thông tư Số: 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 1 năm 2005

BỘ NỘI VỤ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 05/2005/TT-BNV Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2005   THÔNG TƯ CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 05/2005/TT-BNV NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ...

Read More »

Thông tư Số: 04/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005

BỘ NỘI VỤ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/2005/TT-BNV Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005    THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỤC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ...

Read More »