Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật / Thông Tư (page 138)

Thông Tư

Thông tư Số: 114-PI ngày 29 tháng 11 năm 1945

UỶ BAN HÀNH CHÍNH BẮC BỘ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 114-PI Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 1945    THÔNG TƯ VỀ VIỆC THỊ THỰC CÁC KHẾ ƯỚC Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Bắc bộ ...

Read More »

Thông tư Số: 06-TT ngày 28 tháng 11 năm 1945

BỘ TƯ PHÁP ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 06-TT Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 1945    THÔNG TƯ VỀ SẮC LỆNH ĐẠI XÁ NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 1945 CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI. ...

Read More »

Thông tư Số: 105-PI ngày 26 tháng 11 năm 1945

UỶ BAN HÀNH CHÍNH BẮC BỘ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 105-PI Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1945 THÔNG TƯ VỀ VIỆC ĐÊ ĐIỀU Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Bắc bộ gửi các Ủy ban ...

Read More »

Thông tư Số: 102-PI ngày 24 tháng 11 năm 1945

UỶ BAN NHÂN DÂN BẮC BỘ ***** Số: 102-PI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 1945 THÔNG TƯ VỀ QUỐC TỊCH VIỆT NAM Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Bắc bộ gửi các ông ...

Read More »

Thông tư Số: 52-NV/CC ngày 03 tháng 11 năm 1945

CHÍNH PHỦ LÂM THỜI ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 52-NV/CC Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 1945 THÔNG TƯ Bộ trưởng bộ Nội vụ gửi cho các ông Bộ trưởng các bộ và các ông Chủ tịch ...

Read More »