Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật / Thông Tư (page 2)

Thông Tư

Thông tư Số: 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 338/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH ...

Read More »

Thông tư Số: 53/2016/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2016

BỘ CÔNG AN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 53/2016/TT-BCA Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÁCH THỨC THỰC HIỆN KHAI BÁO, TIẾP NHẬN THÔNG TIN TẠM TRÚ CỦA NGƯỜI ...

Read More »

Thông tư Số: 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 47/2016/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG CẤP Căn cứ ...

Read More »

Thông tư Số: 337/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 337/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ...

Read More »

Thông tư Số: 339/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 339/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐẢM BẢO ...

Read More »

Thông tư Số: 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ———- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 43/2016/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO ...

Read More »

Thông tư Số: 42/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 42/2016/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP ...

Read More »

Thông tư Số: 34/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 34/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI CỦA THƯƠNG NHÂN ...

Read More »

Thông tư Số: 47/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2016

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 47/2016/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT LƯỚI TRỌNG LỰC QUỐC ...

Read More »

Thông tư Số: 45/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 45/2016/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, ...

Read More »