Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật / Thông Tư (page 20)

Thông Tư

Thông tư Số: 170/2016/TT-BQP ngày 30 tháng 10 năm 2016

BỘ QUỐC PHÒNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 170/2016/TT-BQP Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CẤP BẬC QUÂN HÀM QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP TƯƠNG ỨNG VỚI MỨC  LƯƠNG, PHONG, ...

Read More »

Thông tư Số: 31/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2016

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 31/2016/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI Căn ...

Read More »

Thông tư Số: 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 176/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 1 ...

Read More »

Thông tư Số: 38/2016/TT-BYT ngày 31 tháng 10 năm 2016

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 38/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY VIỆC NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ TẠI CÁC ...

Read More »

Thông tư Số: 33/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2016

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 33/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH MỘT CUỘC ...

Read More »

Thông tư Số: 177/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 177/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH ...

Read More »

Thông tư Số: 178/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 178/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH, ...

Read More »

Thông tư Số: 180/2016/TT-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 180/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỂ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN VÀ CHI ĐẦU ...

Read More »

Thông tư Số: 23/2016/TT-BTTTT ngày 02 tháng 11 năm 2016

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 23/2016/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRA SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ CƯỚC BÌNH QUÂN ĐỐI ...

Read More »

Thông tư Số: 40/2016/TT-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2016

BỘ Y TẾ ———- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 40/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC THỰC PHẨM, PHỤ GIA THỰC PHẨM, CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC ...

Read More »