Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật / Thông Tư (page 3)

Thông Tư

Thông tư Số: 119/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 119/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 213/2015/TT-BTC NGÀY 31/12/2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, ...

Read More »

Thông tư Số: 120/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 7 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 120/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ VỀ ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT ...

Read More »

Thông tư Số: 23/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 7 năm 2016

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH  VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 23/2016/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM ...

Read More »

Thông tư Số: 121/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 07 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 121/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG ...

Read More »

Thông tư Số: 122/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 07 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 122/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG ...

Read More »

Thông tư Số: 17/2016/TT-BTNMT ngày 19 tháng 07 năm 2016

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 17/2016/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016   THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT KIỂM TRA, NGHIỆM THU SẢN PHẨM ỨNG DỤNG CÔNG ...

Read More »

Thông tư Số: 20/2016/TT-BGTVT ngày 20 tháng 7 năm 2016

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 20/2016/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 66/2014/TT-BGTVT NGÀY 12 THÁNG 11 ...

Read More »

Thông tư Số: 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016

BỘ TƯ PHÁP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 10/2016/TT-BTP Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT Căn cứ Luật ...

Read More »

Thông tư Số: 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 10/2016/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC GIÁM SÁT, THEO DÕI VÀ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU Căn cứ ...

Read More »

Thông tư Số: 123/2016/TT-BTC ngày 22 tháng 07 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 123/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRẠM THU ...

Read More »