Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật / Thông Tư (page 30)

Thông Tư

Thông tư Số: 48/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 48/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH PHÁP Y CÔNG LẬP THUỘC ...

Read More »

Thông tư Số: 40/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 40/2016/TT-NHNN Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG SẢN PHẨM PHÁI SINH GIÁ CẢ HÀNG ...

Read More »

Thông tư Số: 42/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 42/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH ...

Read More »

Thông tư Số: 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 39/2016/TT-NHNN Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI ...

Read More »

Thông tư Số: 52/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 52/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ...

Read More »

Thông tư Số: 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 344/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC CỦA ...

Read More »

Thông tư Số: 50/2016/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 50/2016/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ...

Read More »

Thông tư Số: 57/2016/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2016

BỘ CÔNG AN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 57/2016/TT-BCA Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ÐỊNH MUA SẮM TÀI SẢN, HÀNG HÓA TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN Căn cứ Luật ...

Read More »

Thông tư Số: 01/2017/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2017

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC ...

Read More »

Thông tư Số: 02/2017/TT-BQP ngày 05 tháng 01 năm 2017

BỘ QUỐC PHÒNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 02/2017/TT-BQP Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG Căn cứ Luật ...

Read More »