Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật / Thông Tư (page 4)

Thông Tư

Thông tư Số:18/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 7 năm 2016

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ  MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số:18/2016/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HỒ SƠ TÀI NGUYÊN HẢI ĐẢO, HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP VÀ ...

Read More »

Thông tư Số: 27/2016/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 07 năm 2016

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 27/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA LĨNH VỰC THỨC ĂN CHĂN NUÔI Căn cứ ...

Read More »

Thông tư Số: 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 07 năm 2016

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINHVÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 25/2016/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH, QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ THEO QUY ...

Read More »

Thông tư Số: 28/2016/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 7 năm 2016

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 28/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP ...

Read More »

Thông tư Số: 25/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 07 năm 2016

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 25/2016/TT-NHNN Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI THÔNG TƯ SỐ 11/2013/TT-NHNN NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA ...

Read More »

Thông tư Số: 124/2016/TT-BTC ngày 03 tháng 8 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 124/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CHO THUÊ, CHO THUÊ MUA VÀ ...

Read More »

Thông tư Số: 14/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 08 năm 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 14/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 36/2010/TT-BCT NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY ...

Read More »

Thông tư Số: 109/2016/TT-BQP ngày 05 tháng 08 năm 2016

BỘ QUỐC PHÒNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 109/2016/TT-BQP Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2016   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN QCVN 02:2016/BQP – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỦY ĐỐT THUỐC PHÓNG ĐẠN DƯỢC Căn ...

Read More »

Thông tư Số: 29/2016/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 8 năm 2016

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 29/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN THÚ Y XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Căn cứ ...

Read More »

Thông tư Số: 125/2016/TT-BTC ngày 05 tháng 08 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 125/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 33/2016/TT-BTC NGÀY 25/02/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ...

Read More »