Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật / Thông Tư (page 5)

Thông Tư

Thông tư Số: 49/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 49/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CẤP CỨU TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG ...

Read More »

Thông tư Số: 349/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 349/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ...

Read More »

Thông tư Số: 38/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 38/2016/TT-NHNN Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ HẠCH TOÁN THU, TRẢ LÃI TRONG ...

Read More »

Thông tư Số: 26/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 26/2016/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH, TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG, XÉT CHỌN VÀ ...

Read More »

Thông tư Số: 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 27/2016/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI HẠN BẢO QUẢN TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA ...

Read More »

Thông tư Số: 43/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 43/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CAM KẾT PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ CƠ CHẾ XỬ LÝ CÁC DỰ ...

Read More »

Thông tư Số: 48/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 48/2016/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG Căn cứ Luật hàng không ...

Read More »

Thông tư Số: 42/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 42/2016/TT-NHNN Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH XẾP HẠNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Căn cứ Luật Ngân ...

Read More »

Thông tư Số: 46/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016

BỘ Y TẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 46/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC BỆNH CẦN CHỮA TRỊ DÀI NGÀY Căn cứ Luật Bảo hiểm xã ...

Read More »

Thông tư Số: 47/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016

BỘ Y TẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 47/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỘT QUỴ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM ...

Read More »