Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Văn Bản Pháp Luật / Thông Tư (page 96)

Thông Tư

Thông tư Số: 121/2002/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 121/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002   THÔNG TƯ VỀ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU Căn cứ Luật Ngân sách ...

Read More »

Thông tư Số: 03/2002/TT-BTS ngày 31 tháng 12 năm 2002

BỘ THUỶ SẢN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 03/2002/TT-BTS Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002   THÔNG TƯ CỦA BỘ THUỶ SẢN SỐ 03/2002/TT-BTS NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ...

Read More »

Thông tư Số: 05/2002/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2002

BỘ XÂY DỰNG —– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——- Số: 05/2002/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2002    THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ...

Read More »

Thông tư Số: 120/2002/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2002

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 120/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2002   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 120/2002/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN THI HÀNH ...

Read More »

Thông tư Số: 118/2002/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2002

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 118/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2002   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 118 /2002/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN TỔ ...

Read More »

Thông tư Số: 117/2002/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2002

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 117/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2002   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 117/2002/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ...

Read More »

Thông tư Số: 11/2002/TT-BTM ngày 26 tháng 12 năm 2002

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 11/2002/TT-BTM Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2002   THÔNG TƯ CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 11/2002/TT-TM-XNK NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ...

Read More »

Thông tư Số: 116/2002/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2002

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 116/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2002   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 116 /2002/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN THI ...

Read More »

Thông tư Số: 115/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 115/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2002   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 115/2002/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN CÁC CHÍNH ...

Read More »

Thông tư Số: 36/2002/TT-BVHTT ngày 24 tháng 12 năm 2002

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 36/2002/TT-BVHTT Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2002   THÔNG TƯ CỦA BỘ VĂN HOÁ – THÔNG TIN SỐ 36/2002/TT-BVHTT NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2002 ...

Read More »