Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tổng Hợp / Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật

Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật

Theo những quy định của pháp luật về các căn cứ xác lập quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản: một người có quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản hoặc có quyền sở hữu đối với tài sản đều phải dựa trên những căn cứ xác lập quyền sở hữu hoặc quyền chiếm hữu sử dụng do pháp luật quy định. Việc chiếm hữu, sử dụng tài sản của người khác thông qua các giao dịch dân sự hợp pháp hoặc thông qua hợp đồng chuyển giao sở hữu tài sản.

phân loại chiếm hữu tài sản

Nhưng cũng có trường hợp chiếm hữu tài sản mà không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình. Theo quy định tại Điều 189 BLDS 2005, việc chiếm hữu tài sản không phù hợp với quy định tại Điều 183 BLDS là chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình là người chiếm hữu mà không thể biết và không thể biết việc chiếm hữu tài sản đó là không có căn cứ pháp luật.

Ví dụ : B ăn trộm của C chiếc xe phân khối lớn và đến gửi A. Vậy việc A chiếm hữu chiếc xe phân khối lớn là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, vì khi nhận giữ hộ B chiếc xe phân khối lớn đó A không biết và không thể biết chiếc xe phân khối lớn đó không thuộc quyền sở hữu của B tức là không biết và không thể biết việc chiếm hữu tài sản đó là không có căn cứ pháp luật.

          Việc một người chiếm hữu, sử dụng tài sản hoặc được lợi về tài sản không dựa trên các căn cứ xác lập quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu đối với tài sản, làm phát sinh một quan hệ nghĩa vụ giữa chủ sở hữu tài sản hoặc người có quyền với người chiếm hữu, sử dụng tài sản hoặc được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật. Người chiếm hữu, sử dụng tài sản hoặc được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật có nghĩa vụ trả lại những tài sản mình đã chiếm hữu, sử dụng không có căn cứ pháp luật cho chủ sở hữu hoặc người có quyền chiếm hữu hợp pháp tài sản đó. Người chiếm hữu, sử dụng tài sản hoặc được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản cho chủ sở hữu hoặc cho người có quyền chiếm hữu nếu có lỗi gây thiệt hại về tài sản.