Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Kinh doanh - Thương mại / Chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định

Chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định

Quy định về chuyển rủi ro đối với hàng hóa khi có địa điểm giao hàng đã được xác định?

Trả lời:

Điều 57 Luật thương mại 2005 quy định về chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho bên mua tại một địa điểm nhất định thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua khi hàng hoá đã được giao cho bên mua hoặc người được bên mua uỷ quyền đã nhận hàng tại địa điểm đó, kể cả trong trường hợp bên bán được uỷ quyền giữ lại các chứng từ xác lập quyền sở hữu đối với hàng hoá.

Như vậy, nếu hai bên không có thỏa thuận khác thì  rủi ro đối với hàng hóa được giao cho bên mua khi bên bán đã giao hàng cho bên mua tại địa điểm hai bên đã xác định

Trân trọng./.