Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn doanh nghiệp / Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH Hai thành viên trở lên?

Trả lời:

Điều 55 Luật doanh nghiệp quy định Cơ cấu tổ chức quản lý công ty như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

Trân trọng./.