Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Đất Đai / Có phải xin chuyển mục đích sử dụng đất

Có phải xin chuyển mục đích sử dụng đất

Gia đình em có 2 sào ruộng trồng lúa, để tăng thêm thù nhập gia đình em muốn trồng cây ăn quả lâu năm trên 2 sào ruộng đó. Gia đình em có phải xin phép nhà nước hay không? Khi chuyển mục đích sử dụng đất thì chế độ tài chính với mảnh đất đó như thế nào?

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ Điều 57 Luật Đất đai 2013 về Chuyển mục đích sử dụng đất thì:

  1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:
  2. a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
  3. b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
  4. c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
  5. d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

  1. e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
  2. g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
  3. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Như vậy, theo quy định trên thì khi gia đình bạn muốn trồng cây lâu năm trên đất trồng lúa thì gia đình bạn phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Chế độ tài chính với mảnh đất của gia đình bạn được áp dụng theo loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng.

Trân trọng ./.