Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Hôn Nhân & Gia Đình / Đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh

Đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh

Đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh?

Trả lời:

Điều 25 Luật HN & GĐ quy định về Đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh như sau:

  1. Trong trường hợp vợ, chồng kinh doanh chung thì vợ, chồng trực tiếp tham gia quan hệ kinh doanh là người đại diện hợp pháp của nhau trong quan hệ kinh doanh đó, trừ trường hợp trước khi tham gia quan hệ kinh doanh, vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc Luật này và các luật liên quan có quy định khác.
  2. Trong trường hợp vợ, chồng đưa tài sản chung vào kinh doanh thì áp dụng quy định tại Điều 36 của Luật này.