Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Đất Đai / Đất đang có người sử dụng có được giao cho người khác

Đất đang có người sử dụng có được giao cho người khác

Gia đình tôi có nhà nằm trong dự án khu công nghiệp, nếu trong trường hợp nhà nước thù hồi đất của gia đình tôi nhưng chưa thực hiện xong việc bồi thường thì các chủ đầu tư có được tiến hành xây dựng khu công nghiệp trên đất của gia đình tôi hay không?

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 53 Luật đất đai 2013 về giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác thì:

Việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật này và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng.

Như vậy, việc giao đất cho các chủ đầu tư xây dựng khu công nghiệp chỉ được tiến hành sau khi thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho gia đình bạn

Trân trọng./.