Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn doanh nghiệp / Điều kiện để chia lợi nhuận của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Điều kiện để chia lợi nhuận của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Điều kiện để chia lợi nhuận của công ty TNHH hai thành viên trở lên?

Trả lời:

Điều 69 Luật doanh nghiệp quy định Điều kiện để chia lợi nhuận như sau:

Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.