Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tổng Hợp / Điều kiện tạm trú được đăng ký thường trú

Điều kiện tạm trú được đăng ký thường trú

Tôi làm việc cho một công ty vận tải tại Hải Phòng, tôi đã đăng ký tạm trú tại Hải Phòng được 8 năm. Hiện tại tôi đã mua được một căn nhà tại Hải Phòng. Tôi có được đăng ký thường trú tại Hải Phòng được hay không?

Trả lời:

Điều 8 Nghị định 31/2014/NĐ- CP quy định về Điều kiện công dân tạm trú được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương như sau:

  1. Công dân đang tạm trú nếu có đủ các điều kiện dưới đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:
  2. a) Có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc trung ương;
  3. b) Có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố trực thuộc trung ương từ một năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương; từ hai năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương;

Trường hợp tạm trú liên tục tại nhiều chỗ ở khác nhau thì thời gian tạm trú liên tục được tính bằng tổng thời gian tạm trú tại các chỗ ở đó;

  1. c) Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú.
  2. Thời hạn tạm trú liên tục được tính từ ngày công dân đăng ký tạm trú đến ngày công dân nộp hồ sơ đăng ký thường trú.
  3. Giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú là sổ tạm trú cấp cho hộ gia đình hoặc cấp cho cá nhân theo mẫu quy định của Bộ Công an.
  4. Trường hợp đăng ký thường trú vào nội thành thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 của Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô.

Trân trọng./.