Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Hôn Nhân & Gia Đình / Giải quyết vấn đề con chung khi kết hôn trái pháp luật bị hủy

Giải quyết vấn đề con chung khi kết hôn trái pháp luật bị hủy

Giải quyết vấn đề con chung khi kết hôn trái pháp luật bị hủy?

Trả lời:

Điều 12 Luật HN & GĐ quy định về Hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật như sau:

  1. Khi việc kết hôn trái pháp luật bị hủy thì hai bên kết hôn phải chấm dứt quan hệ như vợ chồng.
  2. Quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con được giải quyết theo quy định về quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con khi ly hôn.
  3. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 16 của Luật này.