Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Kinh doanh - Thương mại / Giao hàng hóa thông qua người vận chuyển

Giao hàng hóa thông qua người vận chuyển

Tôi có đặt mua hàng qua mạng và bên bán hàng sẽ cho người giao hàng đến tận nơi. Nếu người giao hàng làm mất hàng thì tôi có phải chịu trách nhiệm gì không?

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ Điều 36 Luật thương mại 2005 quy định về trách nhiệm khi giao hàng có liên quan đến người vận chuyển

  1. Trường hợp hàng hóa được giao cho người vận chuyển nhưng không được xác định rõ bằng ký mã hiệu trên hàng hóa, chứng từ vận chuyển hoặc cách thức khác thì bên bán phải thông báo cho bên mua về việc đã giao hàng cho người vận chuyển và phải xác định rõ tên và cách thức nhận biết hàng hoá được vận chuyển.
  2. Trường hợp bên bán có nghĩa vụ thu xếp việc chuyên chở hàng hoá thì bên bán phải ký kết các hợp đồng cần thiết để việc chuyên chở được thực hiện tới đích bằng các phương tiện chuyên chở thích hợp với hoàn cảnh cụ thể và theo các điều kiện thông thường đối với phương thức chuyên chở đó.
  3. Trường hợp bên bán không có nghĩa vụ mua bảo hiểm cho hàng hoá trong quá trình vận chuyển, nếu bên mua có yêu cầu thì bên bán phải cung cấp cho bên mua những thông tin cần thiết liên quan đến hàng hoá và việc vận chuyển hàng hoá để tạo điều kiện cho bên mua mua bảo hiểm cho hàng hoá đó.

Như vậy, bên bán hàng có trách nhiệm giao hàng tận nơi cho bạn nên họ phải ký hợp đồng với bên vận chuyển. Nếu bên vận chuyển làm mất hàng thì bạn không phải chịu trách nhiệm.

Trân trọng./.