Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn luật dân sự / Hủy bỏ hợp đồng dân sự

Hủy bỏ hợp đồng dân sự

Trường hợp nào thì một bên trong hợp đồng có quyền hủy bỏ hợp đồng mà không phải bồi thường thiệt hại?

Trả lời:

Điều 423 Luật dân sự quy định Hủy bỏ hợp đồng như sau:

  1. Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp sau đây:
  2. a) Bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận;
  3. b) Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;
  4. c) Trường hợp khác do luật quy định.
  5. Vi phạm nghiêm trọng là việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của một bên đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.
  6. Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Trân trọng./.