Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Lao Động / Nội dung hợp đồng cho thuê lại lao động

Nội dung hợp đồng cho thuê lại lao động

Hợp đồng cho thuê lại lao động cần có những nội dung nào?

Trả lời:

Điều 55 Luật lao động quy định về Hợp đồng cho thuê lại lao động như sau:

  1. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại lao động phải ký kết hợp đồng cho thuê lại lao động bằng văn bản, lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản.
  2. Hợp đồng cho thuê lại lao động gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
  3. a) Nơi làm việc, vị trí việc làm cần sử dụng lao động thuê lại, nội dung cụ thể của công việc, yêu cầu cụ thể đối với người lao động thuê lại;
  4. b) Thời hạn thuê lại lao động; thời gian bắt đầu làm việc của người lao động;
  5. c) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;
  6. d) Nghĩa vụ của mỗi bên đối với người lao động.
  7. Hợp đồng cho thuê lại lao động không được có những thỏa thuận về quyền, lợi ích của người lao động thấp hơn so với hợp đồng lao động mà doanh nghiệp cho thuê lại đã ký với người lao động.

Trân trọng./.