Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn doanh nghiệp / Quy định về con dấu của doanh nghiệp

Quy định về con dấu của doanh nghiệp

Quy định về con dấu của doanh nghiệp?

Trả lời:

Điều 44 Luật doanh nghiệp quy định về Con dấu của doanh nghiệp như sau:

  1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:
  2. a) Tên doanh nghiệp;
  3. b) Mã số doanh nghiệp.
  4. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  5. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.
  6. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.