Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Đất Đai / Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

Công ty tôi muốn thu nhỏ hoạt động kinh doanh nên muốn chấm dứt hợp đồng lao động với một số người lao động. Trong trường hợp này công ty tôi có vi phạm pháp luật không?

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Khoản 1 Điều 38 Luật lao động 2013 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động, cụ thể:

  1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:
  2. a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
  3. b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

  1. c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;
  2. d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

Như vậy, trong trường hợp công ty bạn buộc phải thu hẹp sản xuất thì công t bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao độn với người lao động mà không bị vi phạm pháp luật.

Trân trọng./.